شماره تلفن دفتر فروش : 42838

استانداردهای ملی ایران مرتبط با فرآورده های عایق کاری حرارتی

استانداردهای ملی ایران مرتبط با فرآورده های عایق کاری حرارتی - 3.0 از 5 تا 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۳: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین طول و عرض- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۴: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین ضخامت- روش آزمون
-     استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین گونیا بودن- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین تخت بودن- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین رفتار فشاری- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین جرم مخصوص ظاهری- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۲۰: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین جذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه وری جزیی- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۳: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی دما و رطوبت معین- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۵: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین تغییر شکل تحت شرایط  دما و بار فشاری مشخص- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۶: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین خزش فشاری- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۷: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۸: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین ابعاد خطی موازنه ها- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۹: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین خواص انتقال بخار آب- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۰: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین جذب آب دراز مدت از طریق غوطه ورسازی- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۱: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین جذب آب دراز مدت از طریق نفوذ- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۲: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین رفتار خمشی- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۳: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین رفتار برشی- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۴: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۱: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین مواد آلی- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۲: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، آکوستیک- تعیین سفتی دینامیکی
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۳: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین ضخامت فرآورده های عایق کاری حرارتی کف شناور- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۴: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، واژه نامه
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۵: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، آکوستیک- مصالح برای کاربردهای آکوستیکی- تعیین مقاومت در برابر جریان هوا- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۶: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، تعیین رفتار تحت بار متمرکز- روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۶: مصالح ساختمانی، فرآورده های عایق کاری حرارتی، فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای- ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴ : آکوستیک- جذب کننده های صدا برای استفاده در ساختمان- درجه بندی جذب صدا – روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۱۷۱ : آزمون های واکنش در برابر آتش، آزمون قابلیت نسوختن
-    استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۲۷۱ : واکنش در برابر آتش برای فرآورده های ساختمانی، آزمون قابلیت نسوختن – روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۸ : فرآورده های عایق کاری حرارتی، فرآورده های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه (PUR) – روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ : واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی، طبقه بندی
-    استاندارد ملی ایران شماره ۸۳۲۰: مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی ساخته شده در کارخانه از پرلیت منبسط – ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۰: مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- پلی استایرن منبسط کارخانه ای – ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۱: مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- شیشه سلولی کارخانه ای-  ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۵۲: مصالح ساختمانی- فرآورده های عایق کاری حرارتی- فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای-  ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۵۶: فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان ها-سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی (ETICS) بر پایه پلی استایرن منبسط شده-  ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸: بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شده-  ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۵: گچ- پانل های مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی/ صوتی- تعاریف، الزامات و روش های آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۲: سنگدانه- سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق-  ویژگی ها
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸: گچ- صفحات روکش دار گچی- تعاریف، الزامات و روش های آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۹: گچ- چسباننده های پایه گچی مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی/ صوتی و صفحات روکش دار گچی- تعاریف، الزامات و روش های آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۴: صفحه های پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی- ویژگی ها و روش آزمون
-    استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۴۳ : پلاستیک های سلولی در جا با پایه اوره فرمالدئید مورد مصرف در عایق بندی ساختمان مواد عایق حرارتی- ویژگی ها

برچسب ها: عایق حرارتی, عایق نسوز, اشتعال ناپذیر, عایق پشم سنگ, عایق صوتی, مقاومت حرارتی, پشم سنگ, ضد آتش, استحکام فشاری, عایقکاری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید